عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري: آلترناتيو قدرتمند رژيم ولايت فقيه

| 29.06,18. 08:08 PM |آلترناتيو قدرتمند رژيم ولايت فقيهنويسنده: عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري

اين روزها در رسانه هاي خبري از آلترناتيو احتمالي رژيم كنوني حاكم بر ايران ياد مي شود. اگر از موضع واقع بينانه به اين موضوع نگاه كنيم ميتوان اينطور نتيجه گرفت كه در سرنگوني رژيم ولايت فقيه حاكم بر ايران ترديدي نيست و امري محتوم است. بنا براين بايد ديد كه آلترناتيو اين رژيم كيست؟

قيام مردم ايران كه از اواخر دسامبر 2017 در 142 شهر شورشي ايران آغاز شد با افت و خيزهايي همچنان ادامه دارد. پیام قيام گسترده اين بود که مردم ايران به نقطه‌یی از آگاهی و انگیزش رسیده اند که عليرغم سرکوب شديد، می‌توانند قیام کنند؛ و نيروهاي رژيم سركوبگر را عقب برانند. يكي از برجسته ترين تظاهرات و اعتراضاتي كه عليه رژيم حاكم صورت گرفته اعتصاب روزهاي اخير بازار بزرگ تهران است. اين اعتراض و قيام به خوبي «نظريه حتميت سرنگوني» را به اثبات مي رساند. چون آخوندها بنا به خاستگاه طبقاتي شان بازار را بخش اصلينيرو و منبع مالي خود به حساب مي آوردند و اينطور محاسبه مي كردند كه بازار هرگز عليه حاكميت شورش و اعتراض نخواهد كرد. اما اعتراضات و تظاهرات و اعتصاب چهار روزه بازاريان شجاع تهران اين خوش خيالي و محاسبه را بهم زد. بنحوي كه خامنه اي از بهم خوردن تعادلش ناگزير شد پهلوان پنبه سركوبگرش يعني صادق لاريجاني را به صحنه بفرستد و از حربه اعدام استفاده كند و بگويد كه با تظاهرات كنندگان اينگونه برخورد خواهد شد. لاريجاني تهديد كرد كه:

”اينگونه كارها اخلال در نظام اقتصادي كشور است و مطابق «قانون اخلال در نظام اقتصاي كشور»؛ بر آن مجازاتهاي سنگين اعمال مي شود. اگر اين اقدام فساد بر روي زمين باشد مجازات آن اعدام و اگر فساد روي زمين نباشد مجازات آن 20 سال زندان خواهد بود.“

سؤال اين است كه چرا رژيم ولايت فقيه برغم اينهمه سركوب داخلي و صدور بحران به كشورهاي منطقه و حمايت از تروريسم به اين نقطه رسيده است؟ آيا يك امر اتفاقي است و يا اين كه قانونمند مي باشد؟

پاسخ اين است كه بایدواقعيت ها و پارامترهاي مربوط به بحرانهاي داخلی و اوضاع بین‌المللی مرتبط با رژيم ولايت فقيه را مورد توجه قرار داد. واقعيت بارز و غيرقابل انكار اين است كهرژیم ملاها در بن‌بست مطلق داخلی و بین‌المللی قرار دارند. واقعیت عینی ديگر اين است كهاين شرایط و اين وضعیت، خودبه‌خود و غيرقانونمند بوجود نيامده است.

پارامتر بسيار مهم ديگر در رابطه با رژيم ولايت فقيه اين است كه پديده اي موسوم به مماشات به بن‌بست رسيد. اين بن بست خود به خود بوجود نيامد و كساني بودند كه با اتخاذ سياست اصولي و پايداري تمام عيار و پرداخت قيمت اين وضعيت را به رژيم ملاها و سياستمداران مماشاتگر حامي اين رژيم تحميل كردند.

اگر به سابقه امر مراجعه شود؛اولین افشاگری مقاومت ايران در رابطه با بمب سازي اتمي ملاها در سال ۱۹۹۱توسط آقاي محمد محدثين مسئول كميسيون روابط خارجي شوراي ملي مقاومت ايران صورت گرفت كه طي آن سایت معلم کلایه که بمب‌سازی در آن شروع شده بود را افشا کرد. اين سياست افشاگرانه در رابطه با پروژه ضدمردمي و ضد امنيت بين الملليرژيم ملاها همچنان ادامه دارد و طبعا افشاي اين پروژه مخفيانه براي رژيم ايران بسيار گران تمام شده است. كما اينكه در جبهه مقابل؛مقاومت ايران نيزبخاطر همين افشاگريهابهاي سنگيني پرداخته است. چون تعدادي از اعضا و هواداران مقاومت در داخل كشور كه در رابطه با اين افشاگريها بودند توسط رژيم سركوبگر آخوندي دستگير و اعدام شدند.

اقدامات صلح طلبانه و مردمي مقاومت ايران با هدف سرنگوني رژيم ملاها همچنان ادامه دارد تا اين رژيم در تماميتش سرنگون شود. تنها نيرويي كه قادر به سرنگوني اين رژيم سركوبگر و توسعه طلب و حامي تروريسم بين المللي است، شوراي ملي مقاومت ايران است. 

سرنگون کردن این رژیم؛به معناي بدست گرفتن قدرت و حاكميت توسط همين آلترناتیو نیست. چون اين آلترناتيو مبتني بر طرح و برنامه اعلام شده اهداف خود را دنبال مي كند. ارتش آزادیبخش ملي ايران بازوي نظامي اين آلترناتيو وبرايسرنگونی است. کانونهای شورشی هم كه در حال حاضر در داخل ايران فعاليت دارندبخاطر سرنگونی این رژیمو نيروهاي همين ارتش آزاديبخش هستند.

اين ادعا كه شوراي ملي مقاومت ايران تنها آلترناتيو حقيقي اين رژيم است يك مقوله ذهني نيست. بلكه امري مسبوق به سابقه و اثبات شده است. از روز 20 ژوئن 1981 كه خميني همه پرده ها را كنار زد و بطور تمام عيار به سركوب مجاهدين و نيروهاي مترقي فرمان داد، آدرس همين آلترناتيو را شخصا مطرح ساخت و گفت كه اينها مي خواستند به حاكميت برسند. یک‌ ماه بعد از اين موضع علني خميني بود كهشورای ملی مقاومت توسطآقاي مسعود رجويبعنوان آلترناتیو سیاسی رژیم تأسیسو اعلام شدكه سوابق آن تماما موجود است.

در اساس علت اينكه خمینیدر تظاهرات مسالمت آميز 20 ژوئن 1981مجاهدين و هواداران آن در تهران را به رگبار گلوله بست اینبود که تشخيص دادمجاهدين بمثابه آلترناتیومسالمت آميز و با فعاليت گسترده سیاسی در حال جارو كردن رژیمشمي باشند. عزيمت آقاي رجوي به همراه رئيس جمهور معزول خميني به پاريس نيز براي حفظ همين آلترناتيو بود كه از زير سركوب خارج شد.

در حال حاضر نيز خامنه‌ای و نيروهاي سركوبگرش نیزه کانون‌های شورشی را روی قلبشان و شمشير آن را بر بالاي سر خوداحساس می‌کنند. به همين دليل است كه به سركوب شديدتر و تهديد به اعدام توسط رئيس قوه قضاييه اش روي آورده است. اما؛ این آلترناتیو همچنان در صحنه سیاسی به پیش می‌رود و هر روز از شناخته‌شدگی و استقبال داخلی و بین‌المللی بیشتري برخوردار می‌شود كما اينكه اخيرا نمونه هاي آنرا در حمايت بيش از 50 رهبر مذهبي عاليرتبه انگلستان، 140 پارلمانتر بلژيكي و اكثريت سناي ايتاليا و بطور خاص بيانيه 33 شخصيت برجسته آمريكايي از هر دو حزب حمايت خود از گردهمآيي سالانه مقاومت ايران و طرح ده ماده اي خانم مريم رجوي و آلترناتيو مورد را بحث اعلام كردند.

گردهمآيي سالانه مقاومت ايران در روز 30 ژوئن نمايش قدرت آلترناتيو حقيقي رژيم ايران است و معناي آن را بهتر از هر كس خامنه اي در رأس رژيم ولايت فقيه فهم مي كند.همچنين به دوستان مقاومت در سراسر جهان نشان مي دهدکه با سرنگون شدن رژیم ولايت فقيه، آلترناتيو قدرتمندي وجود داردكه بطور موقت امور كشور را در دست مي گيرد و مطابق آنچه كه در برنامه شورای ملی مقاومت، بعنوان وظیفه۶ماهه دولت موقت مطرح شدهكشور را اداره مي كند تا مجلس مؤسسان تشكيل شود و اداره آينده كشور را بصورت قانوني و براساس رأي مردم مشخص نمايد.

سرنگوني رژیمملايان حاكم بر ايران فرارسيده و همانطور كه خانم مريم رجوي در گردهمآيي سال گذشته گفتند؛ آفتاب تغيير بر ايران تابيده است.لقد أشرقت شمس التغيير على إيران...

آلترناتيو قدرتمند رژيم ولايت فقيه

نويسنده: عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري

اين روزها در رسانه هاي خبري از آلترناتيو احتمالي رژيم كنوني حاكم بر ايران ياد مي شود. اگر از موضع واقع بينانه به اين موضوع نگاه كنيم ميتوان اينطور نتيجه گرفت كه در سرنگوني رژيم ولايت فقيه حاكم بر ايران ترديدي نيست و امري محتوم است. بنا براين بايد ديد كه آلترناتيو اين رژيم كيست؟

قيام مردم ايران كه از اواخر دسامبر 2017 در 142 شهر شورشي ايران آغاز شد با افت و خيزهايي همچنان ادامه دارد. پیام قيام گسترده اين بود که مردم ايران به نقطه‌یی از آگاهی و انگیزش رسیده اند که عليرغم سرکوب شديد، می‌توانند قیام کنند؛ و نيروهاي رژيم سركوبگر را عقب برانند. يكي از برجسته ترين تظاهرات و اعتراضاتي كه عليه رژيم حاكم صورت گرفته اعتصاب روزهاي اخير بازار بزرگ تهران است. اين اعتراض و قيام به خوبي «نظريه حتميت سرنگوني» را به اثبات مي رساند. چون آخوندها بنا به خاستگاه طبقاتي شان بازار را بخش اصلينيرو و منبع مالي خود به حساب مي آوردند و اينطور محاسبه مي كردند كه بازار هرگز عليه حاكميت شورش و اعتراض نخواهد كرد. اما اعتراضات و تظاهرات و اعتصاب چهار روزه بازاريان شجاع تهران اين خوش خيالي و محاسبه را بهم زد. بنحوي كه خامنه اي از بهم خوردن تعادلش ناگزير شد پهلوان پنبه سركوبگرش يعني صادق لاريجاني را به صحنه بفرستد و از حربه اعدام استفاده كند و بگويد كه با تظاهرات كنندگان اينگونه برخورد خواهد شد. لاريجاني تهديد كرد كه:

”اينگونه كارها اخلال در نظام اقتصادي كشور است و مطابق «قانون اخلال در نظام اقتصاي كشور»؛ بر آن مجازاتهاي سنگين اعمال مي شود. اگر اين اقدام فساد بر روي زمين باشد مجازات آن اعدام و اگر فساد روي زمين نباشد مجازات آن 20 سال زندان خواهد بود.“

سؤال اين است كه چرا رژيم ولايت فقيه برغم اينهمه سركوب داخلي و صدور بحران به كشورهاي منطقه و حمايت از تروريسم به اين نقطه رسيده است؟ آيا يك امر اتفاقي است و يا اين كه قانونمند مي باشد؟

پاسخ اين است كه بایدواقعيت ها و پارامترهاي مربوط به بحرانهاي داخلی و اوضاع بین‌المللی مرتبط با رژيم ولايت فقيه را مورد توجه قرار داد. واقعيت بارز و غيرقابل انكار اين است كهرژیم ملاها در بن‌بست مطلق داخلی و بین‌المللی قرار دارند. واقعیت عینی ديگر اين است كهاين شرایط و اين وضعیت، خودبه‌خود و غيرقانونمند بوجود نيامده است.

پارامتر بسيار مهم ديگر در رابطه با رژيم ولايت فقيه اين است كه پديده اي موسوم به مماشات به بن‌بست رسيد. اين بن بست خود به خود بوجود نيامد و كساني بودند كه با اتخاذ سياست اصولي و پايداري تمام عيار و پرداخت قيمت اين وضعيت را به رژيم ملاها و سياستمداران مماشاتگر حامي اين رژيم تحميل كردند.

اگر به سابقه امر مراجعه شود؛اولین افشاگری مقاومت ايران در رابطه با بمب سازي اتمي ملاها در سال ۱۹۹۱توسط آقاي محمد محدثين مسئول كميسيون روابط خارجي شوراي ملي مقاومت ايران صورت گرفت كه طي آن سایت معلم کلایه که بمب‌سازی در آن شروع شده بود را افشا کرد. اين سياست افشاگرانه در رابطه با پروژه ضدمردمي و ضد امنيت بين الملليرژيم ملاها همچنان ادامه دارد و طبعا افشاي اين پروژه مخفيانه براي رژيم ايران بسيار گران تمام شده است. كما اينكه در جبهه مقابل؛مقاومت ايران نيزبخاطر همين افشاگريهابهاي سنگيني پرداخته است. چون تعدادي از اعضا و هواداران مقاومت در داخل كشور كه در رابطه با اين افشاگريها بودند توسط رژيم سركوبگر آخوندي دستگير و اعدام شدند.

اقدامات صلح طلبانه و مردمي مقاومت ايران با هدف سرنگوني رژيم ملاها همچنان ادامه دارد تا اين رژيم در تماميتش سرنگون شود. تنها نيرويي كه قادر به سرنگوني اين رژيم سركوبگر و توسعه طلب و حامي تروريسم بين المللي است، شوراي ملي مقاومت ايران است. 

سرنگون کردن این رژیم؛به معناي بدست گرفتن قدرت و حاكميت توسط همين آلترناتیو نیست. چون اين آلترناتيو مبتني بر طرح و برنامه اعلام شده اهداف خود را دنبال مي كند. ارتش آزادیبخش ملي ايران بازوي نظامي اين آلترناتيو وبرايسرنگونی است. کانونهای شورشی هم كه در حال حاضر در داخل ايران فعاليت دارندبخاطر سرنگونی این رژیمو نيروهاي همين ارتش آزاديبخش هستند.

اين ادعا كه شوراي ملي مقاومت ايران تنها آلترناتيو حقيقي اين رژيم است يك مقوله ذهني نيست. بلكه امري مسبوق به سابقه و اثبات شده است. از روز 20 ژوئن 1981 كه خميني همه پرده ها را كنار زد و بطور تمام عيار به سركوب مجاهدين و نيروهاي مترقي فرمان داد، آدرس همين آلترناتيو را شخصا مطرح ساخت و گفت كه اينها مي خواستند به حاكميت برسند. یک‌ ماه بعد از اين موضع علني خميني بود كهشورای ملی مقاومت توسطآقاي مسعود رجويبعنوان آلترناتیو سیاسی رژیم تأسیسو اعلام شدكه سوابق آن تماما موجود است.

در اساس علت اينكه خمینیدر تظاهرات مسالمت آميز 20 ژوئن 1981مجاهدين و هواداران آن در تهران را به رگبار گلوله بست اینبود که تشخيص دادمجاهدين بمثابه آلترناتیومسالمت آميز و با فعاليت گسترده سیاسی در حال جارو كردن رژیمشمي باشند. عزيمت آقاي رجوي به همراه رئيس جمهور معزول خميني به پاريس نيز براي حفظ همين آلترناتيو بود كه از زير سركوب خارج شد.

در حال حاضر نيز خامنه‌ای و نيروهاي سركوبگرش نیزه کانون‌های شورشی را روی قلبشان و شمشير آن را بر بالاي سر خوداحساس می‌کنند. به همين دليل است كه به سركوب شديدتر و تهديد به اعدام توسط رئيس قوه قضاييه اش روي آورده است. اما؛ این آلترناتیو همچنان در صحنه سیاسی به پیش می‌رود و هر روز از شناخته‌شدگی و استقبال داخلی و بین‌المللی بیشتري برخوردار می‌شود كما اينكه اخيرا نمونه هاي آنرا در حمايت بيش از 50 رهبر مذهبي عاليرتبه انگلستان، 140 پارلمانتر بلژيكي و اكثريت سناي ايتاليا و بطور خاص بيانيه 33 شخصيت برجسته آمريكايي از هر دو حزب حمايت خود از گردهمآيي سالانه مقاومت ايران و طرح ده ماده اي خانم مريم رجوي و آلترناتيو مورد را بحث اعلام كردند.

گردهمآيي سالانه مقاومت ايران در روز 30 ژوئن نمايش قدرت آلترناتيو حقيقي رژيم ايران است و معناي آن را بهتر از هر كس خامنه اي در رأس رژيم ولايت فقيه فهم مي كند.همچنين به دوستان مقاومت در سراسر جهان نشان مي دهدکه با سرنگون شدن رژیم ولايت فقيه، آلترناتيو قدرتمندي وجود داردكه بطور موقت امور كشور را در دست مي گيرد و مطابق آنچه كه در برنامه شورای ملی مقاومت، بعنوان وظیفه۶ماهه دولت موقت مطرح شدهكشور را اداره مي كند تا مجلس مؤسسان تشكيل شود و اداره آينده كشور را بصورت قانوني و براساس رأي مردم مشخص نمايد.

سرنگوني رژیمملايان حاكم بر ايران فرارسيده و همانطور كه خانم مريم رجوي در گردهمآيي سال گذشته گفتند؛ آفتاب تغيير بر ايران تابيده است.لقد أشرقت شمس التغيير على إيران...(Votes: 0)

Other News

حسین داعي‌ الاسلام: تصاعد لهيب الانتفاضة في ايران عشیة‌ مؤتمر المقاومة في باریس كاتبة ايرانية: "إيران الحرة" أصداء شوارع طهران عبدالرحمن مهابادي: شرعية البديل الديمقراطي..نظرة إلى نشاطات الإيرانيين المعارضين الاخيرة في دول العالم المختلفة محمد سيف الدولة: أكذوبة الدولة الفلسطينية فى سيناء مصطفى منيغ: عنوان الطغيان المهرجان المحامي عبد المجيد محمد: نهائيات فيلبنت مصطفى منيغ: تطوان وجوقة آخر زمن عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري:فينال ويلپنت مصطفى منيغ: تطوان وجوقة آخر زمن هدى مرشدي: من هو المحتل الأول في سوريا؟ محمد سيف الدولة: ليس لصفقة القرن اى علاقة بفلسطين عبدالرحمن مهابادي: من هي القوى التي تخشى من البديل الديمقراطي ؟ عباس علي مراد: أستراليا: السفارة والاذاعة زهير السباعي: الشعب السوري يريد حكماً إنتقالياً وليس دستوراً معدل وراثياً ومستورداً ؟ محمد أسعد بيوض التميمي:((أردوغان والانتخابات والاخوان)) هدى مرشدي:المطلب الوحيد لليمن والعالم العربي من النظام الإيراني هو: الطرد! مصطفى منيغ: لتطوان على طريق الحُسَيْمَةِ فرسان عبدالرحمن مهابادي:كأس العالم لكرة القدم وفرح الشعب .. نظرة إلى عداوة النظام الإيراني مع الرياضة والرياضيين الإيرانيين ! المحامي عبد المجيد محمد : المجرة الإيرانية؛ مؤتمر البديل عبد المجيد محمد وكيل دادگستري:كهكشان ايراني.. گردهمآيي آلترناتيو د. موفق السباعي:ما هو الحل في سورية ؟! مصطفى منيغ: من تطوان إلى عَمَّان في المِِحن إخوان د. مصطفى يوسف اللداوي: أحدَ عشرَ كوكباً تنوحُ على الأندلسِ وفلسطينَ محمد سيف الدولة: تأميم الفقراء هدى مرشدي: فطر التحرير عبدالرحمن مهابادي: مصير الفن والفنان في إيران الحالية! زهير السباعي: هل يعيد السوريين ثورتهم لمسارها الطبيعي ؟ مصطفى منيغ: الرئاسة بين كفتي الكمَّاشة محبوسة د. إبراهيم حمامي: الضفة، لحديو فلسطين والجمل الأجرب مصطفى منيغ: تطوان قلب الوطن بغير خفقان