Farah News Online

  http://www.farah.net.au/


عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري:تروریسمقانوني در رژیم ولایت فقیه

| 24.07,18. 11:31 PM |
تروریسمقانوني در رژیم ولایت فقیه


نويسنده: عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري

مدت بسيار كمي مانده به شروع گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاريس در 30 ژوئن؛بمبی که دیپلوماتـ تروریست رژيم ايران اسدالله اسديدر اختيار يك تيم خفته در بلژيك قرار داده بود،قبل از اينكه به محل انفجار برسد؛ در همكاري تنگاتنگ بين پليس هاي فرانسه و آلمان و بلژيك کشف و تروریست‌هایمأمور به انجام عملیات تروريستي دستگیر شدند.

گرچه اين بمب منفجر نشد؛ اما خبر آن در زماني بسيار كوتاه به‌مثابه یک بمب رسانه‌یی، عمل كرد و رژيم تروريستي ولايت فقيه حاكم بر ايران را بيش از پيش رسوا ساخت.

این واقعه تروريستيروز دوشنبه 2 جولاي مهمترینخبر خبرگزاریهای جهان بود.

اين بمب براي انفجار در گردهماییسالانه مقاومت ایران در ويلپنت پاریس با حضوريكصد هزار مخالف ایرانیطراحي شده بود. اين اقدام تروريستي رژيم تهران آنطور كه دبير شوراي عالي امنيت رژيم پيش از اين گفته بود بتلافي دست داشتن نيروهاي وابسته به مجاهدين خلق ايران در ايجاد قيام ها و تظاهرات ضدحكومتي در سراسر ايران در دستور كار قرار گرفته بود. در اوج تظاهرات ضدحكومتي در شهرهاي مختلف ايران؛ پاسدار علي شمخاني تهديد كرده بود كه مجاهدين از جايي كه هرگز فكرش را نكرده اند ضربه كلاني دريافت خواهند كرد.

بدين ترتيب رژيم ولايت فقيه آدرس آلترناتيو واقعي و حقيقي خود را به جهان نشان داد.

هدف قرار دادن مجاهدين و مسئولين مقاومت ايران توسط رژيم تهران موضوع جديدي نيست و از سال 1986 ببعد در كشورهاي فرانسه و عراق و تركيه و ديگر كشورهاي اروپايي سابقه دارد. اما وارد كردن يك ديپلومات شاغل در سفارتخانه رژيم در اتريش امري كاملاً جديد و بر خلاف همه موازين بين المللي و عرف و سنت هاي ديپلوماتيك است.

در تاریخ پنجشنبه 19 آوريل 2018 ادي راما نخست وزير آلباني در خصوص كشف يك توطئه تروريستي عليه مجاهدين در آلباني گفت: «من معتقدم در رابطه با مجاهدین ما کار درستی را انجام دادیم. ما گروهی که مورد آزار و تعقیب بودند را پذيرفتيم. در رابطه با سؤال شما حول امنیت و تهدیدات، ما در سمت درست تاریخ قرار داریم.‌ ما جزء گروه کشورهای اروپایی-آتلانتیک هستیم که به شیوه مشابه مورد تهدید هستند. من معتقدم تمام این کشورها علیه تهدیدات تروریستی اقدام می‌کنند».(تلویزیون ویژنپلاس – ۱۹ آوریل ۲۰۱۸)

اینکه رژیمتهرانمراکز دیپلوماتیکشدر كشورهاي جهان را به مراکز تروریستی و جاسوسي تبدیلكرده،نزديك به چهار دهه است كه توسط مقاومت ايران مورد افشاگري و تأكيد قرار گرفته است.

رژيم ایرانيك رژيم عقب مانده و ناتوان از حل و فصل مسايل و نيازمنديهاي مردم ايران است؛ به همين خاطر با اعمال شديدترين سركوب ها در داخل و ماجراجویی و جنگ آفريني در خارج از مرزهای ایرانخود را در قدرت نگه داشته است.

فاشيسم مذهبي ملاها براي قانوني جلوه دادن كارهايش؛ لوازم و ساز و كار آن را از قبل زمنيه سازي كرده است.

روي آوردن به تروريسم و دخالت در كشورهاي منطقه از نظر ملاهاي حاكم بر ايران يك عمل قانوني و موجه است و از سال 1979 تا كنون بر همين سياق بوده است.

قانون اساسی اين رژيمایجاد حکومت جهانیرا مأموريت و هدف خودمي داند. كما اينكه ولی‌فقیه رژيم؛ خود را رهبر مسلمين جهانمی‌داند. لذا براي نيل به اهداف نهادينه شده در قانون اساسي، استفاده از هر امكانيرا مجاز مي شمرد.

نگاهي اجمالي به قانون اساسي رژيم ملاها؛ اين موضوع را تا حدودي روشن مي سازد.

در مقدمه قانون اساسی رژيم ولايت فقيه آمده است كه اين قانون مبین نهادهای فرهنگی‌، اجتماعی‌، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط ‌اسلامی است که انعکاس خواست قلبی‌ امت اسلامی می‌باشد.

قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی‌ برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این‌ انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند. به‌ویژه در گسترش‌ روابط بین‌المللی‌، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند.

بند ۱۶ازاصل 3 قانون اساسي رژيم نيزتنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام‌، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان‌ جهان‌ را مدون كرده است.

اصل ۱۱قانون اساسي مزبور مي گويد كه همه مسلمانان یک امت هستند و جمهوری اسلامی ایران‌ موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل‌ اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به‌عمل آورد تا وحدت سیاسی‌، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

نتيجه اينكه رژيم ولايت فقيه ملتزم به همین قانون اساسی است و با اتکا به همین قانون تمامی جنایت‌های داخلي و خارجي خودرا تئوریزهو قانونی جلوه می‌دهد.

واقعیت تجربه‌شده و بسيار تلخ در تمامی39 سالي كه اين رژيم در مسند قدرت بوده حاکی از این است که تنها راه مقابله با این رژيم و مداخلات و تروریسم نهادينه شده اشبكارگيري زبان قاطعيتيعنيهمان خواسته مردم و مقاومت ايران است.مردم ایران در مقابله با سرکوبگري اینرژيم در داخل ايران، با خيزش و قيام و تظاهرات خواهان سرنگوني اين رژيم هستند.

مقاومت ايران نيز از سي و هفت سال قبلخود را آماده سرنگوني اين رژيم و واگذاري حاكميت به مردم كرده است.

ويلپنت امسال با حضور يكصد هزار ايراني و صدها سياستمدار و پارلمانتر و شخصيت هاي سياستگذار از 5 قاره جهان اين مقاومت را بعنوانآلترناتيو قدرتمند به رهبري خانم مريم رجوي مورد تأييد و حمايت قرار دادند.

لذا ايجاب مي كند كه كشورهاي جهان و بطور خاص كشورهاي منطقه و همجوار ايران؛ مقاومت مشروع و خواسته هاي حق طلبانه مردم معترض را برسميت بشناسند و لانه هاي جاسوسي رژيم ولايت فقيه را ببندند و جاسوسان اين رژيم را از كشورهاي خود اخراج كنند و نمايندگان واقعي مردم ايران را بپذيرند.

Farah News